Bestuur

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door de volgende personen:

Hay Botden (voorzitter), Hans Werkman (secretaris), Ger Derikx (penningmeester), Hans Handgraaf, en Huub Hauser.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester 
Hay Botden Hans Werkman Ger Derikx
0625225166 0651203991 0612011052
voorzitter.gmk88@gmail.com secretaris.gmk88@gmail.com GMK88penningmeester@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen het bestuur onderkennen we de volgende rollen:

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder der vereniging. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht der Algemene Vergadering om daarin wijziging te brengen.

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het uitschrijven en notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de gewone algemene ledenvergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst bij, welke de aard van ieder lidmaatschap dient te blijken. Verder gaat alle interne communicatie naar de leden via de secretaris.

De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij voert de boekhouding, regelt de subsidies waar het koor gebruik van kan maken en int de contributies. Op de algemene ledenvergadering brengt hij het financieel verslag uit en presenteert hij de begroting van het volgende jaar.